اعتراض های مردمی در ایران در آستانه احیای تحریم ها ادامه یافت

تداوم اعتراض های مردمی در ایران درآستانه احیای تحریم های آمریکایی علیه برنامه های اتمی، موشکی و فعالیت های بی ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه موضوع گزارش مهدی آرمی است:
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4514469.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *