تداوم اعتصاب کامیونداران و رانندگان همزمان با اعتصاب رانندگان تاکسی در ورامین

دامنه اعتصاب کامیونداران و رانندگان بین جاده ای در ایران که این روزها دور دوم خود را پشت سر میگذراند، به حوزه رانندگان درون شهری هم کشیده شده است. رانندگان معترض خواهان مجوز کار بیست و چهار ساعته برای مقابله با مشکلات معیشتی شان هستند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-drivers-srike/4514470.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *