گزارش علی جوانمردی از تازەترین تحولات تظاھرات اعتراضی در شھرھای مختلف ایران

در ایران عصریکشنبه پیش از تاریک شدن ھوا نیروھای یگان ویژە و امنیتی جمھوری اسلامی در میادین اکثر شھرھای بزرگ مستقر شدند تا مانع تظاھرات اعتراضی شبانە شوند کە در پنج شب گذشتە ادامە داشتە است. علی جوانمردی و تازەترین تحولات تظاھرات اعتراضی در شھرھای مختلف ایران
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4514630.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *