امائول اتولنگی تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی: مشکل رژیم ایران رفتار برخلاف منافع مردم خودش است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/4515886.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *