برخی میکروبها به مواد ضدعفونی کننده بیمارستانها مقاوم تر شده اند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/health/4515909.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *