تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی: اعتراضات مردمی در ایران افزایش خواهد یافت

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/taleblou-on-iran-sanction-whole-interview/4517430.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *