تخلیه برخی مناطق جنوب کالیفرنیا به خاطر شدت آتش سوزی

ادامه آتش سوزی های جنگلی در کالیفرنیا موجب شده ساکنان مناطق جنوب شرق این ایالت منازل خود را ترک کرده و به نقاط دورتر پناه ببرند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-fires/4520393.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *