نگاهی به مطبوعات: تبعات تحریم های آمریکا برای ایران

تبعات تحریم های آمریکا برای ایران، رویکرد تهران در مقابله با فساد و فرونشاندن اعتراضات گسترده موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4520708.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *