افزایش بازی های کامپیوتری کودکان و افزایش مشکل خشکی چشم

همگام با رواج استفاده روزمره کودکان از کامپیوتر برای کار و سرگرمی، خشکی چشم تبدیل به یک عارضه شایع شده است. دلیل این امر، ثابت ماندن چشم روی صفحه مانیتور و کاهش دفعات پلک زدن است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/kids-dry-eye/4522981.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *