شهری که هدف طالبان در افغانستان قرار گرفت، در نزدیکی پادگان آموزشی آمریکا است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/afghanistan-usa-training/4523277.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *