بهبود وضعیت اقتصادی در آمریکا و سیاستهای اقتصادی دولت پرزیدنت ترامپ

در آمریکا بسیاری از نشانه ها از وضعیت خوب اقتصاد حکایت می کند و پرزیدنت ترامپ نیز آن را نتیجه سیاست های دولتش می داند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-partisan-economy/4524437.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *