ماهواره جدید آژانس فضایی اروپایی

آژانس فضایی اروپایی ماهواره ای راهی مدار زمین خواهد کرد که باد را در تمامی سطح زمین و ارتفاعات مختلف اندازه گیری می کند. انتظار می رود این ماهواره با اطلاعاتی که به زمین خواهد فرستاد پیش بینی هوا و مدل های هواشناسی را بهتر کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/france-wind-satellite/4534348.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *