اختصاص منابع مالی برای مدارس پناهجویان فلسطینی

مدارس تحت پوشش سازمان امداد و کار برای پناهجویان فلسطینی، وابسته به سازمان ملل متحد، امروز، چهارشنبه، در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه باز شد. این سازمان موفق شد پس از تصمیم آمریکا، برای کاهش کمک به این سازمان، منابع مالی برای باز شدن این مدارس را تامین کند.

گزارش شهرام بهرامی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-palestinians-unrwa/4549370.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *