بحران کاهش ارزش ریال در ایران به کمبود مایحتاج عمومی سرایت کرد

در ایران بحران ناشی از تنزل ارزش ریال به کمبود مایحتاج عمومی نیز سرایت کرده است. در همین حال بنابه گزارش خبرگزاری های بین المللی در چهار روز اول هفته جاری، دارائی های ریالی مردم ایران دست کم یک چهارم ارزش خود را از دست داده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/currency-crisis-in-iran/4560582.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *