آب آلوده و زندگی مردم بصره

در عراق، بصره، شهری که زمانی ونیز شرق خوانده می شد، کانال های آبی اکنون، پر از زباله است. در
ماه های اخیر، هزاران سکنه بصره برای بیماری های گوارشی و خارش پوست ناشی از آب آلوده تحت درمان قرار گرفته اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-basra/4565492.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *