بهنام طالبلو: دو تابعیتی ها مهره های استراتژیک سپاه و تشکیلات تندرو هستند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/taleblou-sots-social-media/4565318.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *