نگاهی به مطبوعات: افزایش فشار آمریکا بر ایران در منطقه

افزایش فشار آمریکا بر ایران در منطقه و نتایج تحریم و فساد بر گردشگری و زندگی روزمره مردم ایران موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4570384.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *