توافق مهم دو کره پیش از دیدار رهبران؛ رایزنی مقامات آمریکا در ژاپن

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/north-korea/4571797.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *