حضور مقامات وزارت خزانه داری و خارجه آمریکا در کنگره درباره تحریم بیشتر ایران

مدیران کل وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا پنجشنبه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در مورد عملکرد و چگونگی بکار گیری اهرمهای تحریمی بعنوان فشار اقتصادی و موثر علیه فعالیتهای نگران کننده رژیم تهران صحبت کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/4571799.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *