نگاهی به مطبوعات: انتقاد آمریکا از رهبر ایران برای ریاکاری

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press/4572124.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *