وزیر خارجه آمریکا به سوالی درباره تغییر رژیم در ایران چه واکنشی نشان داد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pompeo-2/4572310.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *