رئیس جمهوری آمریکا در یک کارزار انتخاباتی مربوط به انتخابات میاندوره‌ای در ویرجینیای غربی

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-trump/4593580.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *