استفاده از خودروهای حکومتی برای مقابله با اعتصاب کامیونداران | فیلم ارسالی شما

یکی از مخاطبان صدای آمریکا با ارسال این فیلم می‌گوید که در شرایط ادامه اعتصاب فراگیر رانندگان و کامیونداران، دولت به جای پرداختن به مطالبات آنها با استفاده از ماشین‌های نهادهای حکومتی به جابجایی کالا می‌پردازد. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4594649.html