سازمان عدالت برای ایران خواستار مشخص شدن وضعیت چهار اعدامی کرد شد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-prisoners/4609556.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *