گزارش شپول عباسی از ناکامی دولت برای مقابله کوتاه مدت با بحران ریزگردهای خوزستان

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/khozestan-dust/4616044.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *