گزارش بهنام ناطقی از اعلام ورزشکستی شرکت «سیرز» یکی از بزرگترین فروشگاههای آمریکا

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sears/4616052.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *