تجمع مالباختگان شرکت پدیده شاندیز مشهد

عده ای از مالباختگان شرکت پدیده شاندیز مشهد با تجمع در محوطه این شرکت خواهان بازپس‌گرفتن پول‌ها‌یشان شدند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4622045.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *