تحلیلگر آمریکایی: مقامات ایران باید برای مردم توضیح بدهند چرا پول کمتری دست مردم است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran/4650447.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *